close
Եղանակը Երևանում
25 Մարտի 2019
-2°
+3°Ցերեկ
-3°Գիշեր
weather
close
Փոխարժեք
25 Մար 2019
USD1485.86
GBP1636.57
EUR1549.22
RUB17.58
close

ՀՀ, ք. Երևան Հանրապետության փ. 30

+374 10 52 15 01
ՎԵՐԵՎ

5 տարի անց Հալեպում և Քեսաբում ՀՅԴ բանակումներ են տեղի ունեցել

Տարածաշրջան

10 Սեպտեմբերի 2016, 10:38
 5 տարի անց Հալեպում և Քեսաբում ՀՅԴ բանակումներ են տեղի ունեցել

Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի անց­նող տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին Սուր­իոյ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան ան­դամ­նե­րը զրկ­ուած էին բա­նա­կու­մի մթ­նո­լոր­տէն` պա­տե­րազ­մա­կան իրա­վի­ճա­կին, անա­պա­հո­վու­թեան եւ երկ­րէն ներս քա­ղա­քէ-քա­ղաք եր­թե­ւե­կութ­եան դժ­ուա­րու­թիւններուն պատ­ճա­ռով:

5 տա­րի վերջ պա­տա­նի­նե­րը առիթ ու­նե­ցան մաս­նակ­ցե­լու Սուր­իոյ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պած եռօր­եայ բա­նա­կու­մին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի Ազ­գա­յին Կիւլ­պէնկ­եան վար­ժա­րա­նէն ներս, 2, 3 եւ 4 Սեպ­տեմ­բեր 2016-ին:

Բա­նա­կու­մը կը կոչ­ուէր «Քրիս­տա­փոր Մի­քա­յէլ­եան»: Անոր մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Հա­լէ­պի եր­կու մաս­նա­ճիւ­ղե­րու 153 պա­տա­նի-պար­մա­նու­հի­նե­ր, ընդ­հա­նուր վա­րիչ մարմ­նի, վա­րիչ եւ դաստ­ի­ա­րակ կազ­մե­րու 25 ան­դամ­նե­րու կող­քին:

Դժ­բախ­տա­բար պա­տե­րազ­մի պայ­ման­նե­րուն մէջ հնա­րա­ւոր չէր Սուր­իոյ բո­լոր շր­ջան­նե­րու պա­տա­նի­նե­րը մաս­նա­կից դարձ­նել սոյն բա­նա­կու­մին:

Բա­նա­կու­մի օրա­կար­գի կէ­տերն էին` մար­զանք, դա­սա­խօ­սու­թիւն, զրոյց, հարց-պա­տաս­խան, եր­գի ու­սու­ցում, յանձ­նախմ­բա­յին աշ­խա­տանք, տե­սե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն, մար­զա­կան, դաշ­տա­յին խա­ղեր:

Տե­ղին է յի­շել, որ բա­նա­կու­մի մաս­նակ­ցող պա­տա­նի­նե­րը, հա­կա­ռակ քա­ղա­քիս ծանր ու դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, շատ աշ­խոյժ, կար­գա­պահ եւ տի­պար ըն­թացք ու­նէ­ին, երե­ւոյթ մը, որ գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցաւ բա­նա­կու­մի պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մին կող­մէ:

Յատ­կան­շա­կան էր բա­նա­կու­մի աւան­դա­կան խա­րու­կա­հան­դէ­սը: Մաս­նա­կից­նե­րը  բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ ճո­խա­ցու­ցին մթ­նո­լո­տը: Խա­րու­կա­հան­դէ­սը կ՛ընդգր­կէր զա­ւեշտ` բա­նա­կու­մի առօր­եա­յէն եւ Հա­լէ­պի կա­ցու­թե­նէն պատ­կեր մը, հայ­կա­կան պար, մար­զա­կան պատ­կեր­ներ եւ խրախ­ճանք:

Բա­նա­կող­նե­րուն այ­ցե­լե­ցին Պատ­կան Մարմ­նի ան­դամ  Կա­րօ Իւզ­պաշ­եան եւ ՀՀ Հա­լէ­պի Գլ­խա­ւոր Հիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէ­որգ­եան, որոնք իրենց սր­տի խօս­քը փո­խան­ցե­ցին պա­տա­նի­նե­րուն` անոնց մաղ­թե­լով փայ­լուն ապա­գայ, իսկ Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին` խա­ղա­ղու­թիւն:

Մաս­նա­կից­նե­րը յու­զում­նա­խառն պա­հեր ապ­րե­ցան, երբ Սուր­իա­յէն մեկ­նած  ըն­կեր­ներ հե­ռա­կայ դրու­թեամբ իրենց սր­տի խօս­քը փո­խան­ցե­ցին անոնց:  Սրա­հէն ներս քար լռու­թիւն կը տի­րէր, մաս­նա­կից­նե­րը կա­րօ­տով կ՛ունկնդ­րէ­ին իրենց ըն­կեր­նե­րուն խօս­քերն ու բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը:

Բա­նա­կու­մը իր աւար­տին հա­սած էր ար­դէն: Մաս­նա­կից­նե­րը իրար հրա­ժեշտ տուին, նման բա­նա­կում մը կր­կին կազ­մա­կեր­պե­լու յոյ­սով :

Աւար­տին Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ծնող­նե­րուն, որոնք  թեւ ու թի­կունք կը հան­դի­սա­նան Պա­տա­նե­կան Միութեան` իրենց զա­ւակ­նե­րը վս­տա­հե­լով անոր: Ան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց նա­եւ բո­լոր անոնց, որոնք ոչ մէկ ջանք խնա­յե­ցին սոյն բա­նա­կու­մի յա­ջո­ղու­թեան հա­մար: ԸՎ Մար­մի­նը մաղ­թեց, որ յա­ռա­ջի­կա­յին կա­րե­լիու­թիւն կը ստեղծ­ուի կազ­մա­կեր­պե­լու միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին տա­րե­կան բա­նա­կում մը Սուր­իոյ բո­լոր մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Տե­ղին է նշել, որ Հա­լէ­պի բա­նա­կու­մէն օրեր առաջ, Քե­սա­պի «Քրիս­տա­փոր» մաս­նա­ճիւ­ղի 47 պար­ման-պար­մա­նու­հի­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Քե­սա­պի Վա­րիչ Կազ­մին կազ­մա­կեր­պած եր­կօր­եայ բա­նա­կու­մին 29-30 Օգոս­տոս 2016-ին, Քե­սա­պի «Սար­դա­րա­պատ» սրա­հէն ներս:

Բա­նա­կու­մը կը կոչ­ուէր «Ար­ցախ»: Օրա­կար­գի կէ­տերն էին` դա­սա­խօ­սու­թիւն, զրոյց, հարց-պա­տաս­խան, եր­գի ու­սու­ցում, խմ­բա­յին աշ­խա­տանք, տե­սե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն եւ մար­զա­կան խա­ղեր:

Քե­սա­պի հրա­շա­գեղ բնու­թեան մէջ պա­տա­նի­նե­րը օգ­տա­շատ բա­նա­կում մը վա­յե­լե­ցին` նոր յանձ­նա­ռու­թեամբ շա­րու­նա­կե­լու իրենց վըս­տահ­ուած աշ­խա­տանքն ու դառ­նա­լու տի­պար հա­յոր­դի­ներ:

Տե­ղին է նշել, որ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան բա­նա­կում­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն հայ պա­տա­նի­նե­րը հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քի մի­ջո­ցով ձեռք կը բե­րեն բազ­մա­թիւ յատ­կա­նիշ­եր` գոր­ծակ­ցու­թեան ոգի, ըն­կե­րա­սի­րու­թիւն, ծրագր­ուած ու կազ­մա­կերպ­ուած աշ­խա­տան­քի վար­ժու­թիւն, համ­բե­րու­թիւն, իսկ ներ­կա­յաց­ուած դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան ծրա­գի­րին հե­տե­ւե­լով կը ծա­նօ­թա­նան մեր հայ­րե­նի­քին, հա­յոց պատ­մու­թեան, կը զար­գաց­նեն իրենց գի­տե­լիք­ներն ու կը սոր­վին առողջ մտա­ծել, աշ­խոյժ գոր­ծել, զրու­ցել եւ վեր­ջա­պէս խօս­քը գոր­ծի վե­րա­ծել:

yerkir.am
Այս բաժնի այլ նորությունները
Ամենաշատ ընթերցվածները
Yandex.Metrica